Mass Flow Controller - MFC

شرکت BRONKHORST طیف گسترده ای از انواع کنترلرها و فلومترهای جرمی (نوع حرارتی) را عرضه می کند؛ انواع مدل های متنوع این شرکت امکان عملکرد در فشارهای بسیار پایین (در حد 1 میلی بار) یا فشارهای بسیار بالا(تا 700 بار) را فراهم می سازند.

فن آوری حرارتی ارائه شده توسط شرکت BRONKHORST امکان کنترل جریان گاز از محدوده های بسیار پایین (0.014 سی سی در دقیقه)  تا شدت جریان های صنعتی بسیار بالا( 8500 لیتر بر دقیقه) را بوجود آورده است.

انواع پیشرفته سیستم های ارتباطی آنالوگ و دیجتال توسط این سازنده به مشتری ارائه می شود.

همچنین، در سیستم های پیشنهادی این شرکت قابلیت تامین انواع درجه حفاظت الکتریکی برای محدوده متنوعی از جریان و فشار وجود دارد.

اگر شرایط فرایندی خاصی از نظر فشار  وجریان یا درجه حفاظت الکتریکی مورد نظر شما می باشد، پیشنهاد ما استفاده از انواع مدل های طراحی شده توسط شرکت BRONKHORST می باشد.  

EL-FLOW

Digital Thermal MFM and MFC for Gases

 

Metal Sealed MFC / MFM

FS: 5 mln/min - 50 NLPM

Accuracy: 0.5% Rd

Max Operating Pressure:

1000 psig (MFM;1500 psig)

Operating temp.: -10 C - 70 C

EL-FLOW MFM

FS: 0.7 mln/min - 1670 NLPM

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

64, 100, 200, 400 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

EL-FLOW MFC

FS: 0.7 mln/min - 1670 NLPM

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

64, 100, 200, 400 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

 

LOW-delta P-FLOW MFC/MFM

FS: 10 mln/min - 50 NLPM

Accuracy: 1% FS

Operating Pressure:10 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

MFC for High P / High delta P

FS: 10 mln/min - 100 NLPM

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

400 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

MFC with Electrical Shut-off Valve

FS: 10 mln/min - 15 NLPM

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

10 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

 

IN-FLOW

Industrial Style Digital MFM and MFC for Gases

 

 

IN-FLOW High Flow MFM

FS: 20 – 11000 m3/hr

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

10, 16, 25, 40, 100 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

IN-FLOW MFM

FS: 0.7 mln/min – 1670 NLPM

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

100, 200, 400 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

IN-FLOW MFC

FS: 0.7 mln/min – 500 m3/hr

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

64, 100 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

 

 

MFC for High P / High delta P

FS: 10 mln/min - 100 NLPM

Accuracy: 0.5% Rd

Pressure rating:

400, 700 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

IN-FLOW (CTA) MFM

FS: 0.2– 5000 NLPM

Accuracy: 1% FS

Pressure rating:

64, 100 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

IN-FLOW (CTA) MFC

FS: 0.2– 200 NLPM

Accuracy: 1% FS

Pressure rating:

64, 100 bar abs

Operating temp.: -10 C - 70 C

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

 

LIQUI-FLOW

Digital Mass Flow Meters / Controllers for Liquids

Series L01 / L02 µ-FLOW MFC

FS: 100 mgr/hr – 2 gr/hr

Accuracy: 2% FS

Pressure rating:

100 bar abs

Series L01 / L02 µ-FLOW MFM

FS: 100 mgr/hr – 2 gr/hr

Accuracy: 2% FS

Pressure rating:

400, 1000 bar abs

Series L10 / L20 MFC / MFM

FS: 5 – 1000 gr/hr

Accuracy: 1% FS

Pressure rating:

100 bar abs

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

 

 

Series L30 MFC / MFM

FS: 75– 600 mgr/hr

Accuracy: 2% FS

 

Series L30 MFC / MFM

FS: 2– 20 kgr/hr

Accuracy: 1% FS

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

 

 

 

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

 

EX-FLOW ; Ex-Proof (ATEX II 2 G) MFC / MFM  for Gases

Ex-Proof High Flow MFM

FS: 20 – 11’000 m3/hr

Accuracy: 1% FS

Pressure rating:

10, 16, 25, 40, 100 bar abs

Ex-Proof MFM

FS: 8 mln/min – 500 m3/hr

Accuracy: 1% FS

Pressure rating:

100, 200, 400, 700 bar abs

Ex-Proof MFC

FS: 10 mln/min – 500 m3/hr

Accuracy: 1% FS

Pressure rating:

64, 100 bar abs

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما