Mass Flow Controller - MFC


محصولات سری Quantim شرکت BROOKS کوچکترین کنترل کننده های جریان  کریولیسی و فلومترهای کریولیسی موجود در بازار هستند؛ در حال حاضر کم ترین مقادیر جریان در بالاترین دقت های اندازه گیری ممکن بوسیله این مدل از کنترل کننده ها و فلومترهای شرکت BROOKS کنترل و اندازه گیری می شوند.

قلب این تجهیزات یک سنسور کریولیسی است که می تواند مقادیر کوچک جریان را مستقل از نوع سیال یا متغیرهای فرایندی اندازه گیری کند. فن آوری کریولیس در اندازه گیری و کنترل مقدار جریان مایعات و گازها قابل استفاده می باشد.

این مدل از قابلیت اندازه گیری همزمان شدت جریان سیال (گاز یا مایع) به همراه دانسیته و دما برخوردار می باشد.

این سری از نظر درجه حفاظت الکتریکی در گروه های NEMA 1/IP40, NEMA 4X/IP65, explosion proof  و ANSI/ISA-76 عرضه می شود.

 

Coriolis Flow Controllers

::: for Gas & Liquid :::

Quantim Series MFC (QMBC-4)

FS (liquid): 0.1-9.32 Kgr/hr

FS (Gas): 29.1 SLPM

Accuracy (liquid): 0.2% FS

Accuracy (Gas): 0.5% FS

Max P: 500 psi ; Max T: 65 C

Optional P: up to 4500 psi

Quantim Series MFC (QMBC-3)

FS (liquid): 0.01-0.78 Kgr/hr

FS (Gas): 2.96 SLPM

Accuracy (liquid): 0.2% FS

Accuracy (Gas): 0.5% FS

Max P: 500 psi ; Max T: 65 C

Optional P: up to 4500 psi

Quantim Series MFC (QMBC-2)

FS (liquid): 0.001-0.15 Kgr/hr

FS (Gas): 1.05 SLPM

Accuracy (liquid): 0.2% FS

Accuracy (Gas): 0.5% FS

Max P: 500 psi ; Max T: 65 C

Optional P: up to 4500 psi

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

Coriolis Flow Meters

::: for Gas & Liquid :::

Quantim Series MFM (QMBM-2)

FS (liquid): 0.1-13.5 Kgr/hr

FS (Gas): 50.4 SLPM

Accuracy (liquid): 0.2% FS

Accuracy (Gas): 0.5% FS

Max P: 500 psi ; Max T: 65 C

Optional P: up to 4500 psi

Quantim Series MFM (QMBM-2)

FS (liquid): 0.01-1.00 Kgr/hr

FS (Gas): 5.60 SLPM

Accuracy (liquid): 0.2% FS

Accuracy (Gas): 0.5% FS

Max P: 500 psi ; Max T: 65 C

Optional P: up to 4500 psi

Quantim Series MFM (QMBM-2)

FS (liquid): 0.001-0.19 Kgr/hr

FS (Gas): 1.43 SLPM

Accuracy (liquid): 0.2% FS

Accuracy (Gas): 0.5% FS

Max P: 500 psi ; Max T: 65 C

Optional P: up to 4500 psi

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما

مشخصات

کاتالوگ

راهنما